Christelijk onderwijs

Christelijk onderwijs2018-09-18T22:01:38+02:00

Onze christelijke identiteit is het bestaansrecht van onze scholen. Die identiteit wordt iedere dag ‘gemaakt’ door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat zie je, dat voel je en dat raakt je wanneer je in onze scholen rondloopt. Niet alleen in het godsdienstonderwijs, maar ook in het pedagogisch en onderwijskundig handelen van het team. We zien dat de kinderen prachtig zijn gemaakt door God en we willen hen daarom stimuleren hun talenten optimaal te ontwikkelen.

Het is onze ambitie om hier verder in te groeien.

We vinden het belangrijk dat team, directie en ouders samen vormgeven aan onze identiteit. We vragen hen dus een bewuste keuze te maken voor die identiteit, niet alleen in de schoolomgeving, maar ook in het dagelijks leven. Van personeel vragen wij hierbij om de identiteitsverklaring voor personeel te ondertekenen, passend bij de gereformeerde of evangelische identiteit van de school. Van ouders vragen wij een ouderverklaring voor gereformeerd of evangelisch onderwijs te ondertekenen, waarin onder andere staat dat ouders bewust kiezen voor christelijk onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis.

Identiteitsverklaring onderwijzend personeel
Identiteitsverklaring niet onderwijzend personeel

Doel en grondslag

In de statuten is te lezen dat CorDeo zich ten doel stelt “het geven van Gereformeerd onderwijs en Evangelisch onderwijs”. In totaal hebben we binnen de CorDeo scholengroep 16 gereformeerde en 2 evangelische onderwijslocaties.

Het gereformeerd onderwijs is opgericht vanuit de gereformeerde kerken vrijgemaakt. In de praktijk komen leerkrachten en leerlingen uit veel meer kerken. De grondslag van het gereformeerd onderwijs is “de Heilig Schrift als onfeilbaar Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid”. Meer informatie over de manier waarop wij dit praktisch vormgeven leest u hierboven onder christelijk onderwijs.

Het evangelisch onderwijs is niet opgericht vanuit één kerk of kerkverband, maar vanuit de brede evangelische stroming in Nederland. In de grondslag van het evangelisch onderwijs staat onder andere: “Het Evangelisch onderwijs kent de Bijbel, zijnde Gods Woord, het hoogste gezag toe en gaat bij haar werkzaamheden uit van de Evangelische levensbeschouwing waarbij de nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God door Jezus Christus.” De uitgebreide formulering van de grondslag, inclusief de geloofsbelijdenis die de basis vormt voor het onderwijs, vindt u in de statuten.