Welkom bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Graag vertellen wij iets meer over wat wij doen en wie wij zijn.

Wat doet de GMR of MR?

De GMR vertegenwoordigt personeel en ouders van CorDeo op bovenschools niveau en heeft hiervoor contacten met het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). De GMR heeft volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) allerlei rechten, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. De MR werkt op schoolniveau en heeft hiervoor contact met de schoolleider/directeur.

Hoe is de GMR samengesteld?

De GMR bestaat volgens het medezeggenschapsstatuut uit acht leden: vier vanuit het personeel en vier vanuit ouders. De GMR vormt idealiter een goede afspiegeling van personeel en ouders van Cordeo. Van de GMR maken begin 2023 deel uit: Lubbien Maat (GBS De Olijfboom, Harderwijk), Bianka Simpelaar (GBS ’t Schrijvertje, Apeldoorn), Dieta Buist (GBS De Regenboog, Amersfoort) en Ageeth Krol (SBO De Werf – Amersfoort) namens het personeel en Joost Karels (GBS ’t Zwaluwnest, Amersfoort), Renee Kunnen (CBS De Verbinding, Zeewolde), Helmer Nijland (GBS De Regenboog, Amersfoort) en Annebeth de Jonge (het Christal, Leusden) namens de ouders. Sinds 2020 is Joost Karels voorzitter, ambtelijk secretaris vanaf maart 2023 Arianne Hemkes.

Wat zijn de vergaderdata van de GMR in het schooljaar 2023-2024?

De GMR vergadert altijd op woensdagavond. De data zijn: 6 september 2023, 25 oktober 2023, 13 december 2023, 31 januari 2024, 10 april 2024 en 26 juni 2024. Elk begin van het nieuwe schooljaar worden de data opnieuw vastgesteld.

Hoe verhoudt de GMR zich tot het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT)?

Voor iedere GMR vergadering vindt er een vooroverleg plaats tussen CvB en de voorzitter van de GMR waarbij de agendapunten voor de komende vergadering worden vastgesteld. Het CvB wordt elke GMR-vergadering uitgenodigd om een deel van de vergadering aanwezig te zijn voor informatie-uitwisseling en het geven van een toelichting.

Jaarlijks zijn er twee overlegmomenten tussen de GMR en de RvT. Er is één overleg tussen de voorzitters in maart en er is een gezamenlijke bijeenkomst tussen de gehele RvT en de gehele GMR in het najaar.

Hoe krijgt de informatie-uitwisseling en kennisdeling vorm?

Naast die hierboven genoemde overlegmomenten wordt informatie uitgewisseld via de digitale omgeving SharePoint. (G)MR-leden, CvB en de leden van de RvT kunnen inloggen op de GMR-intranetpagina en vervolgens op grond van verleende rechten toegang krijgen tot stukken, agenda’s, verslagen en andere documenten. Aangezien niet alle scholen direct vertegenwoordigd zijn in de GMR wordt aan alle MR-en een GMR-lid gekoppeld. Met vragen kan men terecht bij deze vaste contactpersoon. Er wordt verder gestreefd naar één bijeenkomst per jaar tussen de GMR en alle MR-en. Aan de hand van een actueel onderwerp worden op die avond kennis en ervaring uitgewisseld.

Met regelmaat wordt er scholing georganiseerd.

Hoe is de medezeggenschap binnen CorDeo geregeld?

Er is een Medezeggenschapsstatuut en er zijn (G)MR-Reglementen en een Huishoudelijk Reglement. Deze zijn nagezien en bijgesteld in januari 2023.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Karels, de voorzitter van de GMR.

Zijn e-mailadres is: joostkarels@cordeoscholen.nl.

Namens de GMR, Leusden september 2023, Joost Karels, voorzitter