Welkom bij de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad) van de CorDeo Scholengroep!

Graag vertellen wij je iets meer over ons en onze manier van werken.

Wat is medezeggenschap? Wat doet de GMR?

De GMR werkt op bovenschools niveau en staat in relatie tot het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). De GMR heeft volgens de WMS (Wet MedeZeggenschap Scholen) op onderwerpen adviesrecht, instemmingsrecht of initiatief bevoegdheid.

De MR werkt op lokaal niveau en staat in relatie tot de locatiedirecteur.

Hoe is de GMR samengesteld?

De GMR bestaat volgens het medezeggenschapsstatuut uit vier leden vanuit het personeel en vier leden vanuit de ouders en wel van verschillende scholen.

De GMR bestaat nu uit 7 leden; de personele geleding is vertegenwoordigd door, Lubbien Maat, Bianka Simpelaar, Jonathan Otter en Rianne de Vos.

De oudergeleding is vertegenwoordigd door Laurens Huizer, Renee Kunnen en Joost Karels.

Er is per september één vacature.

Deze GMR leden komen van de volgende scholen: GBS De Fontanus Harderwijk, GBS ’t Schrijvertje Apeldoorn, GBS De Regenboog Amersfoort, GBS De Bron Barneveld, CBS De Verbinding Zeewolde, GBS ’t Zwaluwnest Amersfoort.

Voorzitter in 2020-2021 is Joost Karels, ambtelijk secretaris Alie Meyvogel.

Ieder jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst met leden van de Raad van Toezicht en staat gepland voor 6-10-2020.

De vergaderdata van de GMR 2020-2021 zijn 14-9, 16-11 2020, 19-1, 23-3 en 2 juni 2021.

Hoe wordt de onderlinge informatieverstrekking geregeld?

GMR leden, CvB, de leden van de RvT en de MR leden van alle scholen kunnen inloggen op de GMR-intranetpagina om toegang te krijgen tot informatie, agenda, verslagen en/of andere documenten.

Het medezeggenschapsstatuut, de (G)MR reglementen en het huishoudelijk reglement GMR zijn herzien in juni 2020.

In het najaar van 2020 wordt een gezamenlijke (digitale) bijeenkomst voor de GMR en lokalen MR-en gepland.

In het voorjaar 2021 staat een thema-avond op de agenda rond werkdruk – vitaliteit op de werkvloer

Omdat niet alle scholen direct vertegenwoordigd zijn in de GMR wordt aan alle MR-en een GMR lid gekoppeld. Voor alle vragen kan men terecht bij de ambtelijk secretaris maar voor meer inhoudelijke of specifieke vragen kan men ook via de contactpersoon in gesprek gaan.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u de notulen inzien? Neem gerust contact op met de ambtelijk secretaris Alie Meyvogel.

Namens de GMR:

Joost Karels, voorzitter

Alie Meyvogel, ambtelijk secretaris Tel 06-33924320 of email: gmr@cordeoscholen.nl

GMR Sharepoint