ANBI

ANBI gegevens CorDeo scholengroep

Naam: CorDeo scholengroep
RSIN: 806273677
KvK-nummer: 40125589
Bankrek. Nr.: NL77RABO0387918256
ANBInummer: 806273677

Post en bezoekadres

Burg. de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
033 4324258
info@cordeoscholen.nl

Doelstelling

De visie en missie van CorDeo scholengroep zijn beschreven op de website.

Beleidsplan

In het strategisch beleidsplan 2019-2023 staat beschreven dat de scholen van de CorDeo scholengroep aan elkaar verbonden zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, maar ook dat we een duidelijke gemeenschappelijke basis hebben. Vanuit ons geloof in Jezus Christus mogen we nu en in de toekomst iets van de heerlijkheid van God laten zien in de wereld om ons heen. Op onze scholen willen we met goed én christelijk onderwijs een betekenisvol verschil in het leven van leerlingen maken.
Onze ambitie geven we vorm aan de hand van vijf thema’s:

  • identiteit – zichtbaar door het samenspel van leerlingen, leerkrachten en ouders
  • onderwijs en kwaliteit – uitdagend, divers en gericht op brede ontwikkeling
  • professionele lerende organisatie – ontwikkeling van de leerkracht van de leerling
  • ondernemerschap – verbinding, profilering en kansen benutten
  • een stevige basis – de organisatie is op orde en ondersteunt ons onderwijs.

Bestuurssamenstelling

Het College van Bestuur bestaat uit Arriën Boes. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en zij voert het beleid van de vereniging uit. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de vereniging. Lees hier meer.

Jaarverslag

Beloningsbeleid

Bestuursleden of leden van de raad van toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte onkosten. Personeelsleden in dienst van de vereniging vallen onder de werking van de CAO Primair Onderwijs.

Financiële verantwoording

Jaarlijks vraagt CorDeo scholengroep om twee verschillende bijdrages. De ouderbijdrage en de verenigingsbijdrage. Van de ouderbijdrage worden activiteiten vanuit de school georganiseerd. Denk hierbij aan een educatief uitstapje of schoolreisje. Verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids.

De verenigingsbijdrage wordt ingezet om specifiek inhoud te geven aan de gereformeerde identiteit van de scholen.
Het betreft kosten die niet vallen onder de subsidieregelingen van Rijk en Gemeente. Denk hierbij aan:

  • Het materiaal “Levend water”, onze methode voor bijbelonderwijs;
  • Een bijdrage aan de scholen voor een Bijbel of afscheidscadeau aan leerlingen van groep 8

De contributie voor 2021 is vastgesteld op € 37,50. Deze verenigingsbijdrage is uiteraard vrijwillig.