Raad van Toezicht (RvT)

De RvT houdt toezicht op de gang van zaken en is werkgever en klankbord voor het (CvB) College van Bestuur. De RvT bestaat op dit moment uit Gerlof Boersma (voorzitter), Carmen Zwarteveen, Pim Boven, Marjon Welmers, Janet Rekker.

De RvT, die uit minimaal vijf leden bestaat, wordt benoemd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor een periode van vier jaar. Binnen de RvT zijn twee ‘bijzondere zetels’: één gericht op het evangelisch onderwijs en één gericht op de kwaliteit van onderwijs. Tijdens de ALV legt de RvT verantwoording van zijn werkzaamheden af. U kunt contact opnemen met de RvT via het secretariaat.

Medezeggenschapsraad

Binnen het basisonderwijs zijn ouders en personeelsleden op iedere school vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). Op bovenschools niveau hebben we een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) die zich bezighoudt met beleid dat op bovenschools niveau wordt vastgesteld. Hierbij is wettelijk vastgelegd op welke terreinen ouders en personeel adviesrecht hebben en bij welke onderwerpen instemmingsrecht geldt. De GMR doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden en besluiten. Wanneer u contact wilt met de GMR, kan dit via het secretariaat.

Algemene Vergadering (AV)

CorDeo scholengroep is een vereniging waarvan ouders van onze leerlingen die de doelstelling en een van de grondslagen van de vereniging onderschrijven (zoals verwoord in de statuten) lid kunnen worden. Alle leden worden vertegenwoordigd in de ledenvergadering, die onder meer besluit over statutenwijziging en de identiteitsverklaring van personeel. Vanuit iedere school nemen twee leden van de school- of identiteitscommissie deel aan de AV. De AV vergadert twee keer per jaar.

Identiteits- of schoolcommissie

Alle scholen van CorDeo vormen een eigen afdeling binnen de scholenvereniging. Een afdeling wordt gecoördineerd door een school- of identiteitscommissie die uit tenminste drie personen bestaat. De identiteits- of schoolcommissie heeft onder meer als doel om toe te zien en bij te dragen aan het “uitdragen van de identiteit van de vereniging in leer en leven van de school”. Een andere belangrijke taak is om de ouderbetrokkenheid met betrekking tot identiteit te stimuleren.

Klachten

De klachtenregeling treft u hier aan. Zie hierover ook de uitgebreide informatie op onze site onder het kopje ‘klachtenregeling’.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is hier te downloaden.